Zarząd OSP Wyśmierzyce zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 26 stycznia 2017r., o godzinie 18.00 w remizie OSP, według następującego porządku: 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał
  i wniosków.

 3. Przyjęcie porządku zebrania.

 4. Sprawozdanie z działalności.

 5. Sprawozdanie finansowe.

 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

 8. Dyskusja.

 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.

 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.

 11. Wolne wnioski.

 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

 13. Zakończenie zebrania.